23.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de varış öncesi gümrük işlemleri hakkında Gümrük Genel Tebliğ (Seri No 1) yayımlanmıştır.

23.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de varış öncesi gümrük işlemleri hakkında Gümrük Genel Tebliğ (Seri No 1) yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Tebliğ’de yer alan başlıca hükümler aşağıdadır;

  • Eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişinden önce giriş işlemlerine başlanabilmesi için başvuru sahibinin ilgili Tebliğ’in 4. Maddesinde yer alan koşulları sağlaması gerekmektedir.
  • Tebliğ’in 5. Maddesine göre, Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya Genel Müdürlükçe belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.
  • Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verileceği düzenlenmiştir.
  • Başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır. Başvuru formu ile başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeler Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
  • Tebliğ kapsamında 4. maddede yer alan şartları taşıyan başvuru sahibinin yetkilendirmesi yapılarak başvuru sahibine bildirilir. Başvuruda eksik bilgi ve belge bulunması halinde eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine 30 günlük süre verilir.
  • Bu Tebliğ kapsamı eşyanın gümrük beyannamesine konu edilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması, izin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan eşyanın tamamını kapsaması gerektiği ilgili Tebliğ’in 9. maddesinde düzenlenmiştir.
  • Tebliğ’in 11. Maddesine göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın taşıttan boşaltılması gümrük gözetimi altında gerçekleşecektir.
  • Bu Tebliğ, yayımını takip eden 90. gün yürürlüğe girecek olup, Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T00:40:55+03:00