COVID-19 Salgını Sebebiyle İcra ve İflas Kanunu Kapsamında Sürelerin Durdurulması

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar” (“Karar”) 22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar kapsamında “kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar (i) nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, (ii) yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve (iii) ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine” karar verilmiştir.

Akabinde, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen 24/03/2020 tarih ve 86420598-296/2543 sayılı yazı ile yukarıda yer alan Karar’ın uygulanması sırasında oluşacak tereddütleri giderebilmek ve uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılan değerlendirmeler neticesinde, Karar’ın uygulama esasları noktasında aşağıda yer alan hususlarla ilgili gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir;

  • Ülke genelinde açılmış bulunan (nafaka alacakları hariç) tüm icra ve iflas takipleri durdurulduğundan bu konuda takiplerin durdurulmasına ilişkin ayrıca durma kararıalınması gerekmemektedir.
  • Mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarının infazına devam edilecektir.
  • İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilerek, dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paralar, alacaklılarına ödenecek, dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekilinin talebi ile haciz ve yakalama şerhleri kaldırılabilecek, dosya kapama işlemleri yapılabilecektir.
  • Durdurma kararı öncesinde ihalesi yapılıp kesinleşen ihalelerin tescil işlemleri yapılabilecek, teslim işlemlerinin yapılmasının ise alınan tedbirlere ve durdurma kararının amacına aykırılık oluşturmayacak şekilde icra müdürlükleri tarafından takdir edilebilecektir.
  • Durdurma kararı öncesinde açılmış bulunan takipler de dahil olmak üzere durdurma kararı süresince ödeme ve icra emri gönderilmeyecektir.
  • Durdurma kararı ile tüm taraf ve takip işlemlerinin durdurulmuş olması sebebiyle itiraz ve talepler alınmayacaktır.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

  • Durdurma kararı öncesinde veya durdurma kararının süresi içinde verilen ihtiyati haciz kararlarının icrası ve infazı durdurulmuş olduğundan icra dairesi tarafından infazı yapılmayacaktır.
  • İcra ve iflas daireleri tarafından satış günü verilerek ilan edilmiş mal ve haklara ilişkin elektronik veya fiziki arttırmanın günlerinin durdurma tarihleri içerisinde kalması hallerinde, durdurma kararının bitiminden itibaren yeni satış günü verilecek, bu durumda satış ilanının İcra ve İflas Kanunu’nun 114/2 maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda tarafların menfaatleri gözetilerek en az masrafla katılımcı sayısını en çok arttıracak vasıta ile ilanın yapılmasının uygun olacağı, daha önce masrafı verilip ilan yapılmış olması nazara alınarak alacaklı ve borçluya ek masraf yüklemeyecek şekilde ilanın yapılmasına özen gösterilerek, durma kararı nedeniyle satış işlemleri gerçekleşmeyen mal ve haklar yönünden durma sürecinden sonra yapılacak ilanlar UYAP İcar Malları e-Satış Portalında yapılacaktır.
  • Durdurma kararı süresince icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin süreler durma süresi bitimine kadar işlemeyecektir.

Ayrıca, 22 Mart 2020 tarih ve 31076 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu genelge uyarınca icra müdürlüklerindeki personel sayısının, mevcut iş durumu da dikkate alınarak asgari seviyede bulundurulmasına özen gösterilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T00:27:51+03:00