COVID-19 Salgını Sebebiyle Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Durdurulması, Duruşma ve Müzakerelerin Ertelenmesi Hakkında Bilgi Notu

COVID-19 salgını ile mücadele konusunda alınan tedbirler kapsamında, 26/3/2020 tarihli 31080 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun’un (“Torba Yasa”) Geçici 1. maddesi çerçevesinde, bazı zamanaşımı ve hakdüşürücü sürelerin durdurulmasına, duruşma ve müzakerelerin ertelenmesine karar verilmiştir.

Torba Yasa ile getirilen düzenlemeler ve bu düzenlemelerin istisnaları aşağıdadır;
1. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30/4/2020 tarihine (bu tarih dâhil olmak üzere) kadar durdurulmuştur.
2. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil olmak üzere) tarihinden 30/4/2020 tarihine (bu tarih dâhil olmak üzere) kadar durdurulmuştur.
3. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler bu düzenleme kapsamı dışında bırakılmıştır.
4. İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmayacaktır.
5. Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir.
6. Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir.
7. İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır.
8. Durdurulan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini 6 ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir. Buna ilişkin tüm kararlar Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
9. Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları (i) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu, (ii) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri; bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu, ve (iii) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı belirleyecektir.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-14T19:38:48+03:00