Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

14 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Önemli olabileceğini düşündüğümüz bazı maddelerle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

  • Bu yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (“Bakanlık”) ait olacaktır. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi, elektrik üretim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemlerini; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri ya da özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirmek, yetkilendirmek veya bu tüzel kişilerden hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir.
  • Bakanlık; tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, saha testlerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak ve Güvenilir İşletme Raporu hazırlamak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini Kontrol Firması (“KF”) olarak yetkilendirebilir. Bununla birlikte geçici kabul öncesinde bir KF ile sözleşme imzalayarak tesis mahallinde KF bulundurma yükümlülüğü bulunan üretim tesislerinin tipi, büyüklüğü ve niteliği Bakanlık tarafından belirlenerek internet sitesinde ilan edilir. KF yükümlülüğü bulunmayan üretim tesislerinin kabul işlemleri Bakanlığın olumlu görüşünü almak ve bu Yönetmeliğin KF dışında kalan hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, ilgili POB’lar tarafından hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
  • Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca, lisans/tesis sahibi, üretim tesisinin yapımının tamamlanmasını müteakip senkronizasyon öncesi test ve kontrol işlemlerinin başlangıcından itibaren geçici kabulün tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamak üzere, KF ile sözleşme imzalamak ve bu hususu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Sahada yapımına nezaret edilen testler ve kontrol faaliyetlerine ilişkin raporlar KF tarafından hazırlanır. Bu raporlar; KF yetkili personeli, elektromekanik teçhizat testlerinde yer alan imalatçı/tedarikçi uzman personeli ve lisans/tesis sahibi tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerle birlikte imzalanır. Bu raporların birer kopyası lisans/tesis sahibi tarafından tesis mahallinde muhafaza edilir.

Yönetmelik’te yapılan ön kabule ilişkin değişiklikler aşağıdaki şekildedir;

  • Ön kabulün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-3(a)’da yer alan ön kabul belgesi; ilgili sistem operatörü, piyasa işletmecisi, EPDK, Valilik ve POB’a Ek-1(a)’da yer alan dilekçe ile gönderilir. Ön kabul belgesiyle birlikte, ünite/üniteler şebekeyle senkronizeyken yapılacak test ve kontrollere ilişkin zaman programı KF ve lisans/tesis sahibi tarafından hazırlanarak ilgili sistem operatörüne sunulur. Söz konusu testlerin yapılması sırasında can, mal, çevre ve şebeke emniyeti açısından mülki idareye ve ilgili sistem operatörüne gerekli bilgilendirmeler KF ve lisans/tesis sahibi tarafından yazılı olarak yapılır.
  • Ön kabul belgesi 6 ay geçerlidir. Ön kabul tarihinden itibaren 6 ay içerisinde geçici kabulü yapılmayan ünitenin/ünitelerin, 6 aylık süreden sonra geçici kabulü yapılıncaya kadar ürettiği enerji için ilgili merci tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumda lisans/tesis sahibi uğrayabileceği zarardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.
  • Ön kabul yalnızca, bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici kabul öncesinde KF yükümlülüğü bulunan tesisler için geçerlidir.Yönetmeliğe 10 (a) maddesi eklenmiş olup bu maddeye göre tesisin ön kabul tarihinden itibaren geçici kabul yapılarak işletmeye alınacağı tarihe kadar geçen en fazla 6 aylık sürede, KF gözetiminde test ve kontrol amacıyla üretilen elektrik için yapılacak ödemelere ilişkin hususlar ile tarifeler ilgili kurum/kuruluşlarca düzenlenir.”

İlgili Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170414.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170414.htm

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T19:17:25+03:00