Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Çerçevesinde Yabancı Bayraklı Yatların Türk Bayrağına Geçişinde Vergi İndirimi

Yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesini teşvik etmek ve denizcilik sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla, Türkiye’de ikamet eden yat sahiplerinin şikayetleri de göz önünde bulundurularak, yeni bir vergi ve ithalat düzenlemesi yapılması öngörülmüştür. 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ile “Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”)yayınlanmıştır. Kanun’un 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değişiklikleri yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere yabancı bayraklı yat ve tekneler için 2009 yılında da benzer bir düzenleme yapılmış ve o dönemde yabancı bayraklı yatların belirli bir süre için Türk Bayrağı’na geçişini kolaylaştırmak adına %8 olan Özel Tüketim Vergisi(“ÖTV”) sıfıra indirilmiş, %18 olan Katma Değer Vergisi (“KDV”) ise %1’e indirilmiştir. Yeni getirilen düzenleme ile çok sayıda yabancı bayraklı yatın Türk bayrağına geçişi amaçlanmaktadır.

Kanun ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

– 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarından alınan yıllık vize harçları kaldırılmıştır.

– 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“TUGS’a kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmayacaktır.”

– Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (“TUGS”) kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamaları yeniden düzenlenerek, kanun kapsamında tescile tabi deniz araçları arasında bulunan gemi ve yatların TUGS’tan terkin edilmesi ve yerli veya yabancı bir başka sicile kaydedilmesi veya sair suretlerde devrine ilişkin kazanç istisnası uygulanmasına imkân sağlanmıştır. Bu kapsamda maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu istisnalardan yararlananlar hakkında yararlandıkları bu istisnalar dolayısıyla geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların ise iade edilmemesi sağlanmaktadır.

Ancak, yurtdışından ithal edilen 3.000 DWT’nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı gemilerde 300 grostonun) üzerinde olup TUGS’a kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile devri ve ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışı halinde söz konusu istisna hükümlerinin uygulanabilmesi için en az altı ay süreyle TUGS’a kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı aranmaktadır.

– Türk bayrağının çekilmesinin teşviki amacıyla, yürürlük tarihi itibariyle yurtdışında bulunan veya yabancı bayraklı olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonundaki mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin;

o Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz olarak intikalinden veraset ve intikal vergisinin alınmaması,

o Bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline dair işlemlerin gümrük vergisi dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylarından istisna edilmesi,

o Ancak bu gemilerin Türkiye’de bağlama kütüğüne kayıtlı olmaları nedeniyle bağlama kütüğü ruhsatnamelerine ilişkin harçların alınması düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen gemi, yat, kotra tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında bunların ediminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin ediliri, tahsil edilen tutarlar ret veya iade edilmez.

Torba Kanun’un 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesini müteakip gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla ayrıca Kanun’un uygulanmasına ilişkin ek düzenlemeler hazırlanacak ve yürürlüğe girecektir. Yukarıdaki bilgiler ışığında görüleceği gibi, Torba Kanun’un yürürlüğe girmesiyle, yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçişinde önemli kabul edilebilecek kolaylıklar sağlanmıştır.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.
2020-11-15T19:22:29+03:00