Hazine ve Maliye Bakanlığının Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakanlık websitesi üzerinden 2018 yılında yürürlüğe giren döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme bedellerine ilişkin bir duyuru yayımlamıştır.

12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin, mevzuatta öngörülen belirli istisnalar haricinde, birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Bu kısıtlamalara ilişkin istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlenmiştir.

İlgili düzenlemelerde, döviz cinsinden ya da dövize endeksli bedeller içeren sözleşmelerde, sözleşme taraflarının bedellerin Türk Lirası’na dönüştürülmesinde mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk Lirası’na çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk Lirası olarak belirlenecek bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu iki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş süreci sona erecek ve taraflar Türk Lirası bedellere uygulanacak artış oranında halen mutabakata varamazlarsa, artışın 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacağı ilgili düzenlemeler altında hüküm altına alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra kısıtlama kapsamına giren bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesinin mümkün olmayacağını ve aksi uygulamaların tespit edilmesi halinde kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurmuştur.

İşbu bilgi notu yalnızca genel bilgi sağlama amacı taşımakta olup bir hukuki görüş teşkil etmemektedir. Bu notta yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce, her bir özel durum için bağımsız bir hukuki görüş alınmalıdır.

2020-11-26T12:15:04+03:00