Legal Alert on the Suspension of the Limitation and Prescription Periods and the Postponement of Hearings and Negotiations due to the COVID-19 Outbreak

Within the scope of the measures taken during the COVID-19 epidemic period, to suspend certain limitation and prescription periods and to postpone hearings and negotiations has been decided as per the Provisional Article 1 of the Law no. 7226 on the Amendment of Certain Laws (the “Omnibus Bill”) published in the Official Gazette no. 31080 dated 26/3/2020.

The regulations introduced under the Omnibus Bill and the exceptions to those regulations are as follows:
1. All periods related to the arising, exercise or expiry of a right, including periods for filing of actions, initiation of enforcement proceedings, applications, complaints, objections, notices, notifications, submission and periods of limitations, periods of prescription and compulsory administrative application periods; the periods set forth for the parties under the Administrative Procedure Act no. 2577 dated 6/1/1982, the Code of Criminal Procedure no. 5271 dated 4/12/2004 and the Code of Civil Procedure no. 6100 dated 12/1/2011 as well as other laws containing procedural provisions, and the periods ruled by the judge in this extent; and the periods in the institutions of mediation and conciliation are suspended starting from 13/3/2020 (included) until 30/4/2020 (included).
2. The periods set forth under the Enforcement and Bankruptcy Law no. 2004 dated 9/6/1932 as well as the periods set forth under other laws related to the enforcement law and those ruled by the judge or enforcement and bankruptcy offices in this extent; all enforcement and bankruptcy proceedings, -save for enforcement proceedings related to alimony receivables- , the procedures related to parties and proceedings, the admission of new claims for enforcement and bankruptcy proceedings, and the procedures related to enforcement and execution of precautionary attachment decisions are suspended starting from 22/3/2020 (included) until 30/4/2020 (included).
3. The periods of limitation stipulated under the laws for crimes and punishment, misdemeanour and administrative sanction and disciplinary detention and preventive detention, the periods related to the protection measures as stipulated under the Code of Criminal Procedure no. 5271, and the periods related to complementary procedures for precautionary injunctions as stipulated under the Code of Civil Procedure no. 6100 are out of the scope of this stipulation.
4. If the auction dates declared by the enforcement and bankruptcy offices with respect to property or rights fall within the suspension period, enforcement and bankruptcy offices shall designate a new auction date falling after the expiry of suspension for such property or rights without seeking any further request. In this case, the auction announcement shall made only on electronic platform, and no fee shall be collected for the announcement.
5. Payments made consentingly within the suspension period shall be accepted, and one of the parties may request the performance of the procedures which are favourable for the other party.
6. The effects of the time granted for composition with creditors (konkordato) on creditors and debtors shall continue during the suspension period.
7. Other measures necessary to prevent the interruption of the enforcement and bankruptcy services shall be taken.
8. The suspended periods shall start to run as from the date following the expiry of such suspension. The periods, which have fifteen or less days to expire until the starting date of the suspension, are deemed extended for fifteen days starting as from the date following the expiry of the suspension. If the epidemic continues, then the President may extend the suspension for once, which extension shall be no longer than six months, and narrow down the scope of the suspension. The decisions in this respect shall be published in the Official Gazette.
9. All other measures required to be taken, including the postponement of hearings and negotiations during the suspension period, and the principles and procedures related thereto shall be set forth (i) by the relevant Board of Presidents in terms of the Supreme Court and the Council of State, (ii) by the Council of Judges and Prosecutors in terms of the first-degree judicial and administrative justice bodies and the regional courts of justice and regional administrative courts, (iii) by the Ministry of Justice in terms of the services of justice.

COVID-19 Salgını Sebebiyle Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Durdurulması, Duruşma ve Müzakerelerin Ertelenmesi Hakkında Bilgi Notu
COVID-19 salgını ile mücadele konusunda alınan tedbirler kapsamında, 26/3/2020 tarihli 31080 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun’un (“Torba Yasa”) Geçici 1. maddesi çerçevesinde, bazı zamanaşımı ve hakdüşürücü sürelerin durdurulmasına, duruşma ve müzakerelerin ertelenmesine karar verilmiştir.

Torba Yasa ile getirilen düzenlemeler ve bu düzenlemelerin istisnaları aşağıdadır;
1. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30/4/2020 tarihine (bu tarih dâhil olmak üzere) kadar durdurulmuştur.
2. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil olmak üzere) tarihinden 30/4/2020 tarihine (bu tarih dâhil olmak üzere) kadar durdurulmuştur.
3. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler bu düzenleme kapsamı dışında bırakılmıştır.
4. İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmayacaktır.
5. Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir.
6. Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir.
7. İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır.
8. Durdurulan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini 6 ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir. Buna ilişkin tüm kararlar Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
9. Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları (i) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu, (ii) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri; bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu, ve (iii) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı belirleyecektir.

2020-04-01T16:33:38+00:00