Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

“Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” (“Karar”) 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Aynı tarih itibariyle de, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması hakkında 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkacaktır.

Karar uyarınca, bazı şirketler, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde, bağımsız denetime tabidir (I), bazı şirketler ise tamamen işbu Karar’ın kapsamı dışındadır (II).

 1. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Koşulları

Karar uyarınca, bağımsız denetime tabi şirketler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olurlar:

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerleri aşağıdaki gibidir:

 • Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 50 kişi

Aşağıdaki şirketler için eşik değerleri şöyledir:

 • Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 125 kişi
 • Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler,
 • Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler,
 • Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler;

(iv)      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler,

(v)       Aşağıda 1.7. kapsamında sayılan şirketler hariç olmak üzere;

(a)        Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, TMSF iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler;

(b)       Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler

Yukarıda belirtilmiş olan şirketler kapsamında yer almayan şirketler bakımından eşik değerleri şöyledir:

 • Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 175 kişi
 1. Herhangi bir ölçüte tabi olmaksızın, aşağıdaki şirketlerin hepsi bağımsız denetime tabidir.

6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 • Yatırım kuruluşları,
 • Kolektif yatırım kuruluşları;
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Varlık kiralama şirketleri,
 • Merkezi takas kuruluşları,
 • Merkezi saklama kuruluşları,
 • Veri depolama kuruluşları,
 • Derecelendirme kuruluşları,
 • Değerleme kuruluşları,
 • Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,
 • Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 • Bankalar,
 • Derecelendirme kuruluşları,
 • Finansal holding şirketleri,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Finansman şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Finansal holding şirketleri üzerinde Bankacılık Kanunu’nda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.

Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler;

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile Umumi Mağazalar Kanunu’na göre kurulan umumi mağazalar;

Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

 • Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı;
 • Uydu televizyon yayın lisansı; veya
 • Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.

Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin %20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımında ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımında ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

 1. Bağımsız Denetimin Dışında Olan Şirketler

Aşağıdaki şirketler, işbu Karar kapsamında bağımsız denetime tabi değildir:

 • Yukarıda 2. maddenin altında sayılan şirketler hariç olmak üzere, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler;
 • Yukarıda 2. ve 1./(v)/(b) altında sayılan şirketler hariç olmak üzere, sermayesinin en az %50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T00:50:46+03:00