Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13ncü ve “Kurulun, Görev ve Yetkileri” başlıklı 22nci maddesinin (e) ve (g) fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğ ile getirilen düzenleme kişisel veri işleyen, başka bir ifade ile, kendisine gelen kişisel verileri bir sistemin parçası haline getiren tüm gerçek veya tüzel kişileri (veri sorumlularını) ilgilendirmektedir.

Tebliğ’de yer alan usul ve esaslar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Veri Sorumlusuna Kim Başvurabilir?

Veri sorumlusuna başvurmaya yetkili kişiler kişisel verisi işlenen gerçek kişilerdir. Örneğin, şirketinize özgeçmişini gönderen kişiler, sizin bu bilgileri işlemeniz kaydıyla veya şirketiniz tarafından işiniz gereği kişisel verileri işlenen gerçek kişiler veri sorumlusu olarak tarafınıza başvurabilir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Nasıl Olmalıdır?

Kişisel veri sahibi gerçek kişiler veri sorumlusuna başvurularını Türkçe dilinde yapmalıdırlar.

Tebliğ ile kişisel veri sahibi Kanun kapsamında belirtilen haklarını kullanmak için yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da veri sorumlusunun daha önce belirtilen sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak başvuruda bulunabileceği düzenlenmiştir.

Başvuruda aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

 •  Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
  pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Başvuru tarihi;
– Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, ve

– Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihtir.

Yukarıdaki bilgiler özet niteliğinde olup; hiçbir şekilde hukuki görüş niteliği taşımamaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Başvurusu Üzerine Nasıl bir Cevap Verilecektir?

Tebliğ’de veri sorumlusunun cevabının yazılı olarak veya elektronik ortamda verilebileceği belirtilmiş ve içeriği de aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

 • Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgiler,
 • Başvuru sahibinin; adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamaları

Kişisel Veri Sahibinin Başvurusu Üzerine Cevap Hangi Sürede Verilecektir?

Veri sorumlusu, başvuruda belirtilmiş olan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırma yükümlülüğü altındadır. Bununla birlikte, işlemin bir maliyete tabi olması halinde, ücret detayları Tebliğ’in 7nci maddesinde düzenlenmiştir.

Saygılarımızla,
Inal Law Office

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T01:03:37+03:00