Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin 2017/3 Numaralı Tebliğ

03.03.2017 tarih ve 29996 sayılı Resmi Gazete ile Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayınlanmıştır. Tebliğ yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin serbest dolaşıma girişlerinde uygulanır.

Tebliğ ile yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için liman başkanlıklarınca aranan şartlar aşağıda sıralanmıştır;

  • 27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge,
  • Bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine dair belgenin (terkin belgesi) başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde getirileceğine ilişkin taahhüt,
  • Teknenin adına kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve vergi numarası,
  • İnternet üzerinden gemi isim başvurusunun yapılması,
  • Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya ücretinin yatırıldığına dair dekont,
  • Gemi siciline kayıt edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre ölçümünün yapılması,
  • Bağlama kütüğüne kayıt için teknenin mevcut kayıtlardaki ölçüm değerlerinin esas alınması.

Bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlendikten sonra en geç 1 (bir) yıl içinde ulusal mevzuata göre ölçüm işleminin yapılmasından tekne maliki/malikleri sorumludur.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemisi malikinin veya birden fazla malikin olması durumunda maliklerinden birinin talebi üzerine, liman başkanlığınca kayıt veya tescili, önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına yapılır. Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün (60) içinde tamamlanır. Söz konusu bildirim, İthalat Mevzuatı uyarınca aranan belgeler yerine geçer.

Bu tebliğ ile Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

* Yukarıda yapılan açıklamalar konu ile ilgili kısa bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu bilgi notu yasal bir doküman olmayıp, herhangi bir şekilde hukuki görüş içermemektedir ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Konuya ilişkin daha detaylı açıklama talep etmeniz halinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T19:17:50+03:00