Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

17 Nisan 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile şirket kuruluşlarındaki uygulamalar bakımından önem arz eden birtakım değişiklik yapılmıştır. Bu değişikler aşağıdaki gibidir;

  • Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin (“Tebliğ”) 5. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde sözleşmelerin noter huzurunda imzalanacağına ilişkin düzenlemeyi içermekteydi.

Böylelikle şirket kuruluş sözleşmelerinin ticaret sicili huzurunda imzalanmasına ilişkin diğer mevzuat ile uyum sağlanmıştır.

  • Tebliğin 7. maddesinin 5. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurucunun işitme, konuşma veya görme engelli olması durumunda sözleşme engellinin isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda imzalanır. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması halinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.”

Fıkranın eski hali ise aşağıdaki gibidir;

“Kurucunun, sağır, dilsiz veya görme engelli olup da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde; sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın, görme engelliler için iki tanığın huzurda bulunması zorunludur.”

Değişiklik ile hem fıkradaki mantık hataları giderilmiş hem de işitme ve konuşma engelliler için kullanılan sıfatlar daha uygun şekilde düzeltilmiştir.

  • Tebliğin 13. maddesinin 3. fıkrasının 2. cümlesi ve 4. fıkrasında yer alan bir ibare değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Beyannameyi onaylayan Müdürlük beyannamenin bir nüshasını fiziki ve bir örneğini de elektronik ortamda ilgili Müdürlüğe gönderir.”

Ayrıca, maddede “MERSİS”e yapılan atıflar “elektronik ortam” olarak değiştirilmiştir.

Son olarak, 13. maddede yapılan değişiklik ile maddeye “Yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebilir.” hükmü eklenmiştir.

  • Tebliğin 15. maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belgelerin saklanması

MADDE 15

(1) Kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükte imzalanan sözleşme ile düzenlenen imza beyannameleri, ilgili şirketin dosyasında saklanır.

(2) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe verilmesi durumunda, ilgili Müdürlükçe beyannamenin bir nüshası bu amaçla oluşturulmuş dosyada muhafaza edilir.”

Değişiklik ile müdürlüklerdeki dosyalama sisteminde revizyona gidilmiş, ayrıca imza beyannamesinin kuruluş başvurusunun yapıldığı müdürlükten başka bir müdürlüğe verilmesi durumunda, ilgili müdürlükçe beyannamenin bir nüshasının muhafaza edileceğine ilişkin düzenleme 13. maddeden 15. maddeye taşınmıştır.

Yukarıda sayılı tüm değişiklikler, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, hiçbir şekilde hukuki görüş niteliği taşımamaktadır.

Saygılarımızla,

İnal Hukuk Bürosu

Bu bilgi notunda yer alan unsurlar yalnızca bilgi sağlama amacı taşımakta olup hiçbir şekilde bir hukuki görüş teşkil etmemektedir.

2020-11-15T00:53:11+03:00